donderdag 5 november 2015

KUASS

KUASS
De Dictionnaire de la civilisation phénicienne et punique (Brepols, Leuven) noemt Kuass een Punisch ambachtelijk handelskantoor aan de monding van de Oued Gharifa aan de Atlantische kust van Marokko (blz 249) op 28 kilometer ten zuiden van de kaap Spartel.
Kouass is een vissersplaats annex garumplek. Het werd ook een belangrijke pottenbakkersplaats in de 6e en 5e eeuw v.C, doordat er Puniërs uit de Baetisvallei kwamen wonen om een groter stedelijk centrum in het binnenland van de nodige keramiek te voorzien. Als hiermee Dchar Jedid (Zili) wordt bedoeld, dan heeft die plaats ook al vroege Punische bezoekers.
Ponsich en Tarradell lokaliseren de plaats ook al als visverwerkingspunt en wijzen ook op het latere Romeinse aquaduct, waaraan de plaats zijn naam dankt. Naast de garum zijn er ook zoutsiederijen alsmede visresten (baleinen, tonijn). M.Ponsich verricht in 1966-1968 een opgraving te Kouass en publiceert daarover in BAM 7 (1967): “Kouass, port antique et carrefour des voies de la Tingitane.”
Bij de monding van de Oued Garifa vinden we zoutwinning, garum en een murex heuvel. Missen we dus nog de pottenbakkerij, maar die ligt een stukje landinwaarts. Het boek Revisando Kuass (Asilah, Marruecos) brengt uitstekend de grote hoeveelheid keramiek in beeld.
Te Kuass komen we 21 types Fenicisch-Punische amforen tegen afkomstig van de straat van Gibraltar t/m Rachgoun. Punische en Mauretaanse amforen van dezelfde soort vinden we ook te Sidi-Driss en Bouhout in Marokko.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Boek 316:REVISANDO KUASS (ASILAH, MARRUECOS) Talleres ceramicos en un enclave fenicio, punico y mauritano. Mohamed Kbiri Alaoui, conservador del parque arqueologico de Chellah y de los Oudaïas. Sagvntvm, papeles del laboratorio de arqueologia de Valencia, extra – 7. Vniversitat de Valencia, 2007.


KUASS
The Dictionnaire de la civilization phénicienne et punique (Brepols, Leuven) Kuass calls it an artisan Punic trading post at the mouth of the Oued Gharifa on the Atlantic coast of Morocco (page 249) located 28 kilometers south of the Cape Spartel.
Kouass is a fishing village-cum garumspot. It was also an important pottery place in the 6th and 5th century BC, because there were living Punics from the Baetisvalley to provide a larger urban center in the interior of the necessary ceramics. If this is Dchar Jedid (Zili) is meant, then the place already had early Punic visitors.
Ponsich and Tarradell locate the place also as fish processing point and also point to the later Roman aqueduct of which the place takes its name. Besides the garum there are also salt-winning spots and fish remains (ribs, tuna). M.Ponsich conducted in 1966-1968 an excavation to Kouass and publishes about it in1967: "Kouass, port antique et carrefour des voies de la Tingitane."
At the mouth of the Oued Garifa we find salt, garum and a murex hill. So we still miss the pottery, but it is a bit inland. The book Revisando Kuass (Asilah, Marruecos) brings an excellent large quantity of pottery displayed.
In Kuass we find 21 types of Phoenician-Punic amphorae coming from the Strait of Gibraltar to Rachgoun. Punic and Mauritanian amphoras of the same kind we find in Sidi-Driss and Bouhout in Morocco.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Book: REVISANDO KUASS (ASILAH, MARRUECOS) Talleres ceramicos and un enclave fenicio, Punico y mauritano. Kbiri Mohamed Alaoui, conservador del parque arqueologico the Chellah y de los Oudaias. Sagvntvm, papeles del laboratorio the arqueologia Valencia, extra - 7. Vniversitat de Valencia, 2007.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten