donderdag 18 juni 2015

Drepana & Eryx 2
De tempelfase.
-----------------
B.H.Warmington beschrijft dat in zijn boek “Carthage” als volgt:
The most famous place for worship (of Astarte) in the west was admittedly in the Carthagianian sphere at Elymian Eryx, where a pre-Carthaginian goddess of fertility became identified with her Phoenician and later Greek and Roman equivalents.”
Polybius beschrijft vele honderden jaren later de topographische situatie (I, 55):
“Eryx is een gebergte aan de kust van Sicilië, aan de Italische zijde van het eiland; het ligt tussen Drepana en Panormos, maar veel dichter bij Drepana. De hoogte van de berg gaat die van alle andere bergen op Sicilië te boven, uitgezonderd de Etna. Op de plateauvormige top van de berg ligt de tempel van Aphrodite van Eryx, ontegenzeggelijk het beroemdste van alle heiligdommen op Sicilië door zijn rijkdom en grootsheid. De stad Eryx ligt vlak onder de top en de weg omhoog is heel lang en over de gehele lengte steil....”
                   Jean Mazel, Avec les Phéniciens à la poursuite du soleil sur la route de l'or et de l'étain:
Blz 29: “De beroemdste tempels, die aan deze godin (Astarte) waren gewijd, bevonden zich op Cyprus, op Cythera en op de berg Eryx. Al deze heiligdommen werden bijzonder druk bezocht, mede, omdat er tempelprostitutie werd bedreven, in naam waarvan een groot aantal priesteressen zich vrijelijk aan zeelieden en reizigers aanboden, hetgeen in niet onaanzienlijke mate bijdroeg tot de rijkdom van deze tempels.”
In deze tempelfase wordt Eryx langzaam door de Feniciërs overgenomen. In ieder geval vindt er een vermenging plaats van de Elymiërs en de Feniciërs. Het lijkt er sterk op, dat dit alles op een vreedzame wijze gebeurd. Dat wordt met de Grieken wel even anders.

Drepana – Eryx part 2.
===========
B.H.Warmington describes this in his book “Carthage” the following way:
The most famous place for worship (of Astarte) in the west was admittedly in the Carthagianian sphere at Elymian Eryx, where a pre-Carthaginian goddess of fertility became identified with her Phoenician and later Greek and Roman equivalents.”
Polybius describes many hundreds years later the topographical situation (I,55):
"Eryx is a mountain on the coast of Sicily, on the Italic side of the island; it lies between Drepana and Panormos, but much closer to Drepana. The height of the mountain is that above all other mountains in Sicily, except for the Etna. On the plateau-like summit of the mountain is the temple of Aphrodite of Eryx, undoubtedly the most famous of all shrines in Sicily by his wealth and grandeur. The city of Eryx lies just below the summit and the way up is very long and the entire length is steep .... "
Jean Mazel in his book : Avec les Phéniciens à la poursuite du soleil sur la route de l'or et de l'étain (page 29):
"The famous temples which were dedicated to this goddess (Astarte), were on Cyprus, Cythera and Mount Eryx. These shrines were visited very busy, partly because there temple prostitution was practiced in the name of which a large number of priestesses are offered themselves freely to sailors and travellers, which to a not inconsiderable extent contributed to the wealth of these temples. "
In this temple-phase Eryx is slowly taken over by the Phoenicians. In any case, there is a mixing place of the Elymians and the Phoenicians. It seems clear that all this happened in a peaceful manner. That is something that is going with the Greeks very different.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten