dinsdag 23 juni 2015

Drepana & Eryx 7De oorlog met de Romeinen.
----------------------------------
Virgilius laat de vader van Aeneas sterven te Drepana en begraaft hem op de berg Eryx.
Virgilius, Aeneid III, 79: “...This was the place where, weary as I was with all the batterings of sea and storm, to my great grief I lost my father Anchises….”.
Dat voorspelt niet veel goeds voor de Romeinen en ze zullen er ook een van een grotere nederlagen van beleven.
In het prille begin van deze oorlog (265-241 v.C) heeft de Epikratie nog niet veel te maken met de Romeinen. De strijd speelt zich voornamelijk af in het oosten en zuiden van Sicilië. Agrigento, Messana en Syracuse zijn de brandpunten. Het is nog de tijd, dat Aphrodite met haar duiven ieder jaar naar Sicca Veneria vloog, althans in de beleving van de pelgrims aldaar.
De betrekkelijk rust verandert snel in 262 v.C. De Carthagers hadden namelijk Kelten ingehuurd om Akragas te bewaken, maar die gingen over tot plundering van de stad. Daarna werden ze maar verplaatst naar Eryx, dat bedreigd werd door de Romeinen. Dezelfde groep Kelten heeft het voornemen om Eryx uit te leveren aan de Romeinen, maar dat wordt bijtijds verijdeld. Ze lopen toch over naar de Romeinen en plunderen en-passant de tempel van Eryx.
E.A.Freeman in zijn boek Sicily (blz 281):
The Carthaginians strengthened Drepana, the haven of Eryx, and made it one of their chief stations during the remainder of the war.”
W.Huss in zijn boek Die Karthager over Hamilcar in 260/259 v.C (blz 165):
Vor allem aber baute er Drepana zu einer starken Festung aus, verpflanzte die Bewohner von Eryx in die neue Festungstadt und stapelte Vorräte aller Art. Drepana sollte – wie Herakleia und andere Orte – einer der Punkte sein, an deren Unbezwingbarkeit der Wiederstand der Römer zerbrechen sollte.” De bevolking van Eryx wordt naar Drepana verplaatst, waarschijnlijk om die plaats meer weerbaar te maken. Wat voor volk kwam er binnen in Drepana. Waarschijnlijk kwam een mengelmoes van Feniciërs, Grieken en Elymiërs de overwegend Carthaagse bevolking van Drepana versterken.

Een paar jaar schijnt het te gaan lukken om de Romeinen af te schrikken. Zo varen Cn.Cornelius Scipio Asina en A.Atilius Caiatinus met 300 schepen langs de noordkust van Sicilië in 254 v.C. Ze overrompelen Panormos, maar “Drepana einzunehmen gelang ihnen allerdings nicht, da Carthalo der bedrängten Stadt zu hilfe eilte.” (Werner Huss in Die Karthager,blz 171).
Wanneer in 251 v.C het z.g. olifantenleger van Hasdrubal voor de muren van Panormos verslagen wordt, verslechtert de situatie voor de Carthagers dramatisch. Ze houden alleen nog de steunpunten Eryx, Drepana en Lilybaeum over. De Romeinen concentreren zich nu op Lilybaeum en beginnen die stad te belegeren.
Opeens ligt het zwaartepunt nu te Drepana en niet meer te Eryx in de relate tussen beide nederzettingen. Eryx is alleen nog maar een voorpost geworden in de frontlinie, waar voornamelijk huurlingen dienst doen, terwijl ook de tempel nog steeds in bedrijf is.
Pomponius Mela (II 119):
“Von den Berge wird der Eryx am meisten genannt wegen eines von Aeneas gegründeten Aphrodite-Heiligtums....”.

Drepana & Eryx part 7.
=================
The war with the Romans.
----------------------------------
Virgil let the father of Aeneas die in Drepana and buries him on Mount Eryx.
Virgil, Aeneid III, 79: "... This was the place where, weary as I was with all the batterings of sea and storm, to my great grief I lost my father Anchises ....".
That does not bode well for the Romans and they will also have a greater experience of defeat at this place.
In the early days of the war (265-241 BC) the Epikratie has not much to do with the Romans. The battles mainly takes place in the east and south of Sicily. Agrigento, Messana and Syracuse are the foci. It is still the time that Aphrodite with her doves flew to Sicca Veneria every year, at least in the minds of the pilgrims there.
This relatively calm period quickly changes in 262 BC. The Carthaginians had in fact Celts hired to guard the Temple Valley in Agrigento, but those proceeded in pillaging the city. Then they were just moved to Eryx, which was threatened by the Romans. The same group of Celts intends to extradite Eryx to the Romans, but being foiled in time. They still walked over to the Romans and plundered in the meantime the temple of Eryx.
E.A.Freeman, Sicily in his book (page 281):
"The Carthaginians strengthened Drepana, the port of Eryx, and made it one of their chief stations during the remainder of the war."
W.Huss in his book Die Karthager about Hamilcar in 260/259 BC (page 165):
"Above all, he transformed Drepana to a strong fortress, transplanted the inhabitants of Eryx in the new fortress city and piled stocks of all kinds. Drepana should - as Herakleia and other places - be one of the points where would break the invincibility of the resistance of the Romans. "
(translated from german)
The people of Eryx moves to Drepana, probably to make the place more resilient. What kind of people came into Drepana. Probably a mixture of Phoenicians, Greeks and Elymians joined the predominantly Carthaginian population of Drepana.
A few years it seems to succeed to deter the Romans. So sailed Cn.Cornelius Scipio Asina and A.Atilius Caiatinus with 300 ships along the north coast of Sicily in 254 BC. They overwhelmed Panormos, but they did not succeed in taking Drepana because Carthalo rushed the beleaguered city to help." (translated from german)." (Werner Huss Die Karthager, p 171).
When in 251 BC, the so-called elephant army of Hasdrubal is defeated under the walls of Panormos, the situation for the Carthaginians deteriorates dramatically. They only keep the strongholds Eryx, Drepana and Lilybaeum. The Romans now concentrate on Lilybaeum and begin to lay siege to that city.
Suddenly the focus is now on Drepana and not on Eryx in the referencing between the two settlements. Eryx is now only an outpost becoming in the front line, where mainly mercenaries serving, while the temple is still in business.
Pomponius Mela (II 119):
"From the mountains Eryx is the most called because of an Aphrodite sanctuary founded by Aeneas ....".


Geen opmerkingen:

Een reactie posten