woensdag 17 juni 2015

Drepana & Eryx 1
DREPANA – ERYX
===============
Dit zijn de huidige Italiaanse plaatsen Trapani en Erice. Trapani is de haven op de noordwest punt van Sicilië en Erice ligt op de gelijknamige berg (751m) daar vlak achter. Beide plaatsen liggen op een paar kilometers van elkaar en blijken een min of meer gezamenlijke geschiedenis beleefd te hebben. Het is zo’n typische streek, waar de Feniciërs zich vermengen met de plaatselijke bevolking om tenslotte onder de parapluie van Carthago terecht te komen. Daarvoor gaan we in eerste instantie minstens 3 millennia terug.

Het begin.
------------
Voor het vroegste begin komen we bij de Elymiërs terecht. Thucydides (IV 2,3) beschrijft ze als volgt na een inleiding over de vroegste bewoning van Sicilië: “Men zegt, dat de alleroudsten, die op een deel van het land woonden de Kuklopen en Laistrugonen waren, van wie ik niet kan zeggen tot welke stam zij behoorden, noch van waar zij in het land gekomen of waarheen zij zijn getrokken; laat het genoeg zijn wat door de dichters is gezegd en wat ieder daar zelf over denkt. Het schijnt dat de Sikaniërs het eerst na hen zijn komen wonen, zelfs beweren zij zelf dat zij er nog eerder waren, doordat zij uit het land zelf ontsprongen zijn, maar zoals naar waarheid gevonden is, zijn ze oorspronkelijk Iberiërs en zijn ze van de landstreek bij de rivier Sikanos in Iberia door de Liguers verdreven. En naar hen heette het eiland, dat vroeger Trinakria heette, toen Sikania; zij bewonen nu nog het westelijke gedeelte van Sikelia. Na de inneming van Ilion zijn sommige Trojanen aan de Achajers ontkomen met hun vaartuigen en geland op Sikelia; zij hebben zich neergezet aan de grenzen van het land der Sikaniërs en zijn gezamelijk met deze de Elumers, en hun steden Erux en Egesta genoemd. Ook hebben zich bij hen enige Phokiërs, die van Troje terugkwamen, gevestigd, nadat zij eerst door een storm op Libuë en van daar naar Sikelia gedreven zijn.................
Ook woonden er Phoiniken, die zich verzekerd hadden van alle in zee uitstekende punten van het gehele eiland en ook van de omliggende eilandjes ter wille van de handel met de Sikeliërs.”
Een andere versie geeft Hellanikos (FGH 4 fr.79b): Volgens hem zijn de Elymiërs een Italisch volk, dat daar maar liefst drie generaties voor de oorlog om Troje zich al gevestigd had.
Laten we nu vervolgens ook een streek in Macedonië tegenkomen met de naam Elimea met de hoofdstad Elima aan een zijriver van de Halaemon rivier in het grensgebied met Epirus. Een overeenkomst in naam wil echter nog niets concreets zeggen!
De taal echter, die we in grafitti zien te (S)egesta, verwijst naar een Anatolische herkomst en dat lijkt doorslaggevender dan alle mythologische of taalkundige overleveringen.
Alle speculaties ten spijt: we weten niets echt zeker over de herkomst van de Elymiërs. Dat blijft tot op heden nog een open vraag, ondanks alle pogingen om een verklaring te vinden.

Zie: V.Tusa, La questione degli Elimi alla luce degli ultimi rinvenimenti archeologici. Atti del I Congresso de Micenologia III, Roma 1968.

De Grieken laten er verder nog wat andere legendes op los. Zo zou de naam van Eryx verbonden zijn met de legende van Herakles (-> Melqart) en aan de reis van Aeneas in Sicilië, alsmede aan de cultus van Afrodite (-> Astarte). De stad zou gesticht zijn door de inheemse held Eryx, die een tempel bouwde voor zijn moeder Aphrodite en die daarna overwonnen werd door Herakles (Diod.IV 23: 83). E.A.Freeman (p.31): “But above all Herakles wrestled with Eryx, the epônymos of the mountain and town so-called and overthrew him.
De Elymiërs namen hun Trojaanse rol echter maar al te graag over, want dat verhoogde hun prestige bij de Grieken. Hun meer oosterse afkomst is op grond van de taalovereenkomst waarschijnlijker. Zoals zal blijken voelden ze zich beter thuis bij een ander oosters volk: de Feniciërs.

Het allereerste begin van Eryx en Drepana ligt dus bij de Elymiërs. Eryx, Segesta en Entella vormden hun drie voornaamste steden en wat later Drepana zou gaan heten fungeerde al in het begin als de haven van Eryx.
De Elymiërs hebben een megalithische vorm van bouwen in het begin. Dat is te zien aan een muur, die de Feniciërs te Eryx bouwden met behulp van de Elymische cyclopische stenen.
Parrot/Chébab/Moscati in Les Phéniciens (p.245) verwoorden dat aldus :
En effet, les murs d’Eryx ont une très grande importance. Ils sont antérieurs à l’époque carthaginoise, mais, à ce moment-là, ils subirent une restructuration qu’indiquent entre autres, des lettres de l’alphabet gravées sur certains blocs. La restructuration comprend, à ce qu’on peut voir, le remploi de blocs megalithiques en guise de renforcements et l’implantation dans la courtine de tours régulièrement espacées, comme à Mozia. »
Deze muur vinden we nu bij de Porta Spada op de westelijke flank van de berg. Ze is 2-3 meter dik met relicten van vierkante torens. Op sommige blokken staan de Fenicische letters ’alep, bet en ‘ayin.
De Elymiërs hebben al in zeer vroege tijden contact met de Feniciërs. In wat later Drepana genoemd zal worden, zullen de Feniciërs zich in het begin als eerste gevestigd hebben, terwijl Eryx nog enige tijd Elymisch zal zijn gebleven. Het Fenicische begin van Drepana zal echter heel beperkt zijn geweest. Ze hadden immers vlakbij in het zuiden al de heel belangrijke nederzetting Motya.

Drepana – Eryx part 1.
===========
Here are the current Italian places Trapani and Erice. Trapani is the port on the northwest tip of Sicily, Erice is on the same mountain (751m) close behind. Both are situated within a few kilometers of each other and appear to have shared a more or less same history. It is a typical area where the Phoenicians mingle with the local population to finally end up under the umbrella of Carthage. Before we investigates this we must go initially at least three millennia back.

The beginning.
-----------------
At the very beginning we encounter the Elymians. Thucydides (IV 2.3) describes them as follows after an introduction to the earliest occupation of Sicily: "It is said that the oldest, on a part of the country attended were the Kuklopen and Laistrugonen, whom I can not say to what tribe they belonged, nor whence they came into the country or where they are drawn from; let it suffice that has been said by the poets and what everyone thinks about itself. It seems that the Sikanians are the first time after they have come to live there, even that they claimed that they were before, because they are out of the country have sprung, but as is found in truth, they were originally Hispanics and they are from the region at the river Sikanos in Iberia ousted by Liguers. And their name called them to the island, which formerly was called Trinakria and thereafter Sikania; they still inhabit the western portion of Sikelia. After the capture of Ilion, some Trojans escaped from the Achajers with their vessels and landed on Sikelia; they have put down to the borders of the land of Sikanians and together with the Elumers, and called their cities Erux and Egesta. Also have joined them some Phokians, returning from Troy, established after first by a storm on Libuë and from there to Sikelia driven .................
There lived also Phoinikians who had secured all jutting points of the whole island and also of the surrounding islands for the sake of trade with the Sikelians. "
Another version gives Hellanikos (FGH 4 fr.79b): According to him Elymians are an Italic people that there as many as three generations before the war of Troy had become established.
Next, let's now find a region in Macedonia named Elimea with the capital Elima to the river Halaemon on the border with Epirus. However, an agreement in the name has nothing concrete to say!
The language, however, we see it on graffiti in Egesta refers to an Anatolian origin and which seems more decisive than any mythological or linguistic traditions.
All speculation aside: we know nothing really sure about the origin of the Elymians. That still remains to this day an open question, despite all efforts to find an explanation.

See: V.Tusa, La questione degli Elimi alla luce degli ultimi rinvenimenti archeologici. Atti del I Congresso de Micenologia III, Roma 1968.

The Greeks have further some other legends on the loose. Eryx as the name would be associated with the legend of Herakles (-> Melqart) and the journey of Aeneas in Sicily and to the cult of Aphrodite (-> Astarte). The city was founded by the indigenous hero Eryx, a temple built for his mother Aphrodite, which was then defeated by Heracles (Diod.IV 23: 83). E.A.Freeman (p.31): ): “But above all Herakles wrestled with Eryx, the epônymos of the mountain and town so-called and overthrew him.

However Elymians took their Trojan role only too happy about that, because that increased their prestige to the Greeks. Their more oriental origin is more likely under the contract language. As will become clear they felt more at home with other Asian people, the Phoenicians.

Beginnings of Eryx and Drepana therefore lies with the Elymians. Eryx, Segesta and Entella formed their three main cities and Drepana (later be called as such) functioned in the beginning as the port of Eryx.
The Elymians have build in a megalithic form in the beginning. This can be seen on a wall, built by the Phoenicians to Eryx using the Elymische cyclopean stones.
Parrot / Chébab / Moscati Les Phéniciens (p.245) express it this way:
“Indeed, the walls of Eryx have great importance. They predate the Carthaginian era, but at that time, they underwent a restructuring that indicate amongst others, letters of the alphabet engraved on some blocks. The restructuring includes, what we can see, the reinvestment of megalithic blocks as a reinforcement and implementation in the curtain of regularly spaced towers, as in Mozia."
(translated from French).
This wall we find at the Porta Spada on the western flank of the mountain. She is 2-3 meters thick with relics of square towers. Some blocks have the Phoenician letters 'alep, bet and' ayin.
The Elymians are already in very early times in contact with the Phoenicians. As later Drepana will be called, the Phoenicians in the early first beginnings have established themselves, while Eryx for some time remained Elymian. However, the Phoenician early Drepana would have been very limited. They had, after all, close to the south the much more important settlement Motya.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten