zondag 21 juni 2015

Drepana & Eryx 5.


Nog drie Griekse onruststokers te gaan.
-----------------------------------------------
De eerste daarvan Timoleon valt nog mee. Hij komt weliswaar eenmaal in de epikratie en wint daar de veldslag aan de Krimisos in 339 v.C, maar daarna volgt een wat langere vredesperiode. De volgende is Agathocles, die in de periode 315-307 v.C Carthago tot zelfs voor haar muren beoorloogt en en-passant ook een veldtocht door de epikratie onderneemt en waarbij zowat geheel Segesta wordt uitgemoord. Eryx?
Agathocles moet op een gegeven moment zijn huurlingenleger betalen en heeft dringend geld nodig. De rijke burgers van Segesta moeten het merendeel van hun bezittingen afstaan. Segesta telde toen nog 10.000 inwoners. Agathocles beticht hen van samenzwering en gaat over tot de volgende maatregelen. De armsten worden worden naar buiten de stad geleid en bij de rivier Scamander vermoord. De rijken worden eerst nog gemarteld om te weten te komen hoeveel zij wel niet bezitten. In een enkele dag verliest de burgerij al haar mannelijke volwassen mannen. Vrouwen en kinderen worden als slaaf verkocht aan de Bruttiërs in Italië. Agathocles sluit de operatie cynisch af met de verandering van de naam Segesta naar Dicaeopolis, hetgeen de betekenis kan hebben van: “Aan de stad is recht gedaan.” Het schijnt, dat Eryx en Drepana deze dans zijn ontsprongen, omdat dat als Carthaagse grondgebied werd beschouwd.
De laatste Griek, die de rust komt verstoren, komt uit Epeiros. Deze Pyrrhus is een geweldige veldheer. Hij verslaat eerst de Romeinen op het slagveld een aantal malen in Italië, maar komt daarna ook naar Sicilië. In 277 v.C staat hij voor Eryx. Werner Huss beschrijft in zijn boek Die Karthager (blz 150) de situatie als volgt:”Gewaltige Anstrengungen und viel Zeit erforderte die Erstürmung der Festung Eryx. Der Erfolg, den Pyrrhos hier errang, dürfte Freund und Feind tief beeindruckt haben.”
Alleen Lilybaion kan hij niet bedwingen en langzaam heroveren de Carthagers weer het verloren terrein op Sicilië. Uiteindelijk pakt Pyrrhus weer zijn biezen en steekt over naar Italië, waarbij zijn vloot grote verliezen lijdt onder de aanvallen van de Carthaagse vloot.

Gedurende 3 eeuwen hebben de Elymiërs, Feniciërs en Carthagers de westpunt van Sicilië min of meer in handen weten te houden. Pentathlos, Dorieus, Dionysios I, Timoleon, Agathocles en Pyrrhus deden een of meerdere pogingen om hen te verdrijven, maar de Carthagers kwamen steeds weer terug, zolang ze maar één steunpunt overhielden. De komende oorlog met de Romeinen zal niet alleen voor Carthago fataal aflopen; voor de epikratie zal het zelfs het einde betekenen!


Drepana and Eryx part 5.
==================
Three more Greek troublemakers.
----------------------------------------
The first of these: Timoleon is not too bad. He comes once in the Epikratie and wins the battle there at the Krimisos in 339 BC, but then follows a longer period of peace. The following is Agathocles, who in the period 315-307 BC makes war to Carthage even under its proper walls and in the meantime also undertook a campaign through the Epikratie during which he almost entirely wiped out Segesta. This man is a real war-criminal.
Agathocles must pay his mercenary army at an inconvenient moment and urgently needs money. He goes with his army to Segesta. The wealthy citizens of Segesta had to hand over most of their possessions. Segesta had then app.10,000 inhabitants. Agathocles accused them of conspiracy and moved on to the next steps. The poorest men are led out of the city and killed near the river Scamander. The rich are still tortured at first to find out how much they really do possess. In a single day the bourgeoisie of the town loses all its male adult men. Women and children are sold into slavery at the Bruttians in Italy. Agathocles close the operation cynically with the change of the name Segesta to Dicaeopolis, what meaning can have: "The city has done right." It seems that Eryx and Drepana are not engaged in this affair, because it was considered as Carthaginian territory?
The last Greek, who disturbes the peace, comes from Epeiros. This Pyrrhus is a great general. He first beat the Romans on the battlefield several times in Italy, but then comes also to Sicily. In 277 BC he stands before Eryx. Werner Huss describes in his book Die Karthager (page 150) the situation as follows: " Tremendous efforts and much time required the storming of the fortress Eryx. The success of Pyrrhus won here is likely to have deeply impressed friend and foe."
(translated from german).
Only Lilybaion he can not conquer and slowly the Carthaginians are recapturing again lost ground in Sicily. Pyrrhus eventually resumed and crosses over back to Italy, during which his fleet suffered heavy losses under the attacks of the Carthaginian fleet.
By now the Elymians are almost all vanished, killed or deported.
For three centuries the Elymians, Sicanians, Phoenicians and Carthaginians on the western tip of Sicily more or less could resist to the Greek attacks. Pentathlos, Dorieus, Dionysios I, Timoleon, Agathocles and Pyrrhus did one or more attempts to expel them, but the Carthaginians would not stop as long as they kept only one stronghold in their possession. The coming war with the Romans is not only for Carthage fatal; for the Epikratie will it even be the end!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten